(Taro11-\216\300\216{\227v\215\200.jtd)

(Taro11-\216\300\216{\227v\215\200.jtd)学校図書館司書教諭講習実施要項. 愛知教育大学. 1. ... で,学校図書館司書教諭講習規程(昭和29年文部省令第21号)に従って行う。 2.受講資格 ... 平成18年度学校図書館司書教諭講習申込書(別紙様式) 《 教諭の免許状を有する者 》 ...http://www.aichi-edu.ac.jp/shakai/shisho/shisho_koshu.pdf
posted by 図書館司書 at 01:00 | 図書館司書